วารสารปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า

Journal of Practical Electrical Engineering (JPEE)

ISSN 1906-5302  

Displaying 1 - 1 of 1
การส่งบทความ
 
  • เจ้าของบทความต้องเขียนบทความรูปแบบ file เป็น .doc ให้มีรูปแบบตามตัวอย่าง รูปแบบบทความ_jpee.doc  The potential paper should be prepared as jpee_template.doc 
  • ส่งบทความมาที่ Paper submission e-mail: jpee.korat (at) gmail.com

 Copyright (c) 2009 - 2021 School of Electrical Engineering
Rajamangala University of Technology Isan.
Design provided by  www.paper4conference.com