วารสารปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า

Journal of Practical Electrical Engineering (JPEE)

ISSN 1906-5302  

Displaying 1 - 1 of 1
วารสารปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า (Journal of Practical Electrical Engineering) นี้จัดทำเพื่อเป็นสถานที่นำเสนองานวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่เน้นปฏิบัติการจริง และเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิชาการกับหน่วยงานผู้ใช้เทคโนโลยี
 
ลักษณะบทความที่ควรส่งมาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนี้ควรเป็นลักษณะของการประยุกต์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และพลังงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผล โดยบทความสามารถใช้ภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้
 
บทความที่ส่งเข้ามาตีพิมพ์ที่นี่ถือเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของบทความ การลอกเลียนงานวิจัยถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของบทความ การส่งบทความเข้ามาที่อีเมลของวารสารนี้ถือว่าเจ้าของบทความให้ความยินยอมต่อการตีพิมพ์แล้ว เมื่อบทความผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์แล้ว บทความจะถูกอัพโหลดเพื่อตีพิมพ์ออนไลน์ทันที
 
Journal of Practical Electrical Engineering (JPEE) is an open access and peer-reviwed focusing on methods, practices and applications on electrical engineering and electric energy system. Both Thai and English can be used for contribution. Plagiarism responsibility belongs to the authors. JPEE is totally non-commercial and there is no publication fee. Accepted paper will be immediately online published.

ลักษณะวารสารเป็นแบบออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
ISSN: 1906-5302 ราย 6 เดือน จัดตั้งขึ้นเมื่อ มีนาคม พ.ศ. 2552 (เป็นรายปีในปี 2556)
The JPEE is established on March 2009.
 

 

 ที่อยู่บรรณาธิการ 
                                สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
                                คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
                                ต. ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
                                โทรศัพท์ 044-252659 
                               
 
Editor Address
                                Electrical Engineering Field of Study
                                Faculty of Engineering and Architecture
                                Rajamangala University of Technology Isan
                                Nai-muang, Muang, Korat, 30000
                                Thailand
 
                                http://www.jpee.rmuti.ac.th
                                Email: jpee.korat (at) gmail.com
                                            
 


Copyright (c) 2009 - 2021 School of Electrical Engineering
Rajamangala University of Technology Isan.
Design provided by  www.paper4conference.com